بایگانی

  • photo_2015-08-23_05-51-56
    مدیر کمیته امداد امام خمینی بوئین میاندشت خبرداد:

    امسال بیش از 5 میلیارد ریال زکات درشهرستان جمع آوری می شود