بایگانی

  • صادقی
    رفتار ذوب آهن در قبال قهر دروازه بانش حرفه ای نیست

    کم مانده به محمد باقر صادقی پاداش و جایزه هم بدهند!