بایگانی

  • imagesCA8MHDN4
    رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

    صنعت تحمل فاز دوم هدفمندی را ندارد