بایگانی

  • آيت الله نمر باقر النمر، روحاني برجسته عربستاني
    در حمایت از روحانی برجسته عربستان

    حمايت شهروندان عربستانی از آيت الله نمر النمر