بایگانی

  • m-baba-abdelah-na14
    مهمترین مسجد تاریخی شهرستان در حال مرمت است؛

    کتیبه تاریخی متعلق به سال قرن هفتم در مسجد باباعبدالله نایین