بایگانی

  • گندله فولاد
    معاون خرید شرکت فولاد مبارکه خبر داد

    ۱۰۰درصد سنگ آهن و گندله مورد نیاز فولاد مبارکه از داخل کشور تأمین می­ شود