بایگانی

  • 5
    از تلخکامی گوجه فرنگی کاران تا بوی نامطبوع گوجه‌فرنگی فاسد؛

    تیر بی تدبیری دولت این بار به گوجه فرنگی کاران رسید