بایگانی

  • 45514_615
    معاون اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان:

    خشکسالی کشاورزی را در وضعیت بحرانی قرار داده است