بایگانی

  • 636127278542
    یک مسئول در اورژانس اصفهان خبر داد:

    گازگرفتگی در گوَرت اصفهان قربانی گرفت

  • IMAGE634865072243762522
    مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

    پزشکی قانونی اصفهان، چشم انتظار اتمام ساخت مرکز گورت!