بایگانی

  • 4521_kimiaei1
    روزنامه «بامداد» -اردیبهشت ۱۳۵۸

    کیمیایی: سینمای فردا باید ایدئولوژیک باشد