بایگانی

  • IMAGE634168698362887500
    در حاشيه آمار پايين استقبال از سينما در اصفهان:

    چرا اصفهاني‌ها با سينما قهر هستند!!